esmaspäev, 31. jaanuar 2011

Pria uudised:

1 kommentaar:

 1. Hiljuti avanesid konkursid:

  * PRIA Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus, 28. veebruar. Eesmärgiks tugevdada maapiirkondi, arendades kultuuri ja sotsiaalset infrastruktuuri. Võivad taotleda MTÜ-d, SA-d ja maapiirkonnas tegutsevad kuni keskmise suurusega ettevõtjad. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 60 000 eurot aastas.
  http://blog.projektid.ee/pria-kulad/

  * LeadERA jagab toetusi uudsetele ideedele e-tervise, kaitsvate intelligentsete tekstiilide, jätkusuutliku ehituse, taaskasutuse, biotoodete ning taastuvenergeetika valdkondades. Eeltaotluste tähtaeg 21. märts, täistaotluste tähtaeg 24. juuni. Toetuse eesmärgiks on toetada ettevõtete rahvusvahelist koostööd. Taotlussumma ulatub 3,2 miljoni euroni.
  http://blog.projektid.ee/LeadERA

  * Organisatsiooni arendamise ning staþeerimisprogramm, 01. märts. Eesmärgiks on tõsta riigi-ja kohalike omavalitsuse üksuste haldusvõimekust. Taotlusi saab esitada teemadele nagu näiteks organisatsiooniülesed koolitus- ja arendusprojektid, avalike teenistujate staþeerimised välisriikides jms valdkonnad. Toetust saavad küsida riigi ametiasutused, KOV üksuste liidud ja ametiasutused, tööturu osapoolte esindusorganisatsioonid, riigi poolt asutatud SA-d ja MTÜ-de esindusorganisatsioonid, samuti doktorandid.
  http://blog.projektid.ee/haldusmeede/

  * EAS toetab rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste läbiviimist Eestis, 7. märts. Toetuse eesmärgiks on väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine ja turismi hooajalisuse vähendamine. Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik.
  http://blog.projektid.ee/rahvusvaheline_yritus
  Projektiekspert OÜ meeskonna koostatud projekt „EM ja MM Tallinn 2011“ sai eelmises voorus 1 000 000 krooni toetust (taotleja Tantsukool Laguun MTÜ).

  * Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi tähtaeg on 15. veebruar. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalike omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-el ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel. Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik.
  http://blog.projektid.ee/kik-kikas NB! Taotlemise protsess muutub elektroonseks, kasutusele võetakse süsteem KIKAS.
  http://blog.projektid.ee/kik Lühiülevaade alamprogrammide sisust.

  KIK toetas viimati Projektiekspert OÜ meeskonna koostatud projekti "Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine" 1 287 852 krooniga.

  * SA Innove Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine, 14. veebruar.
  http://blog.projektid.ee/toojoud-innove/

  * EAS Regionaalsed investeeringutoetused, 15. veebruar.
  http://blog.projektid.ee/regionaalsed-investeeringud/


  Jooksvalt avatud konkursid ettevõtetele:

  * EAS arendustöötaja kaasamise toetus
  EAS annab toetust ettevõtetele, rahvusvahelist töökogemust omandava arendustöötaja värbamiseks, suurendamaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel. Arendustöötaja on kõrge kvalifikatsiooniga töötaja, kelleks on teadurid, insenerid, disainerid ja turundusjuhid ning muud arendamisega seotud töötajad.
  http://blog.projektid.ee/arendustootaja/

  * EAS ekspordi arendamise toetus. Jooksvalt. Toetuse kasutamise oodatav tulemus: 1. Ettevõtjate ekspordi müügitulu kasv; 2. Kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurenemine ekspordis; 3. Ettevõtjate sisenemine uutele sihtturgudele
  http://toetus.projektid.ee/eksport

  * EAS finantseerib läbi teadmiste ja oskuste arendamise programmi firmade ja FIEde nõustamist (sh ettevõtja strateegia väljatöötamine ja selle juurutamine, turu- ja tasuvusuuringute läbiviimine).
  http://toetus.projektid.ee/eas_teadmiste_ja_oskuste

  VastaKustuta